Az ALTEO Energiakereskedő Zrt. villamosenergia-kereskedelmi működési engedélye


Az ALTEO Energiakereskedő Zrt. villamosenergia-kereskedelmi üzletszabályzatának 5. számú módosítása (egységes szerk.) – 2021. december 21.

- H3095/2021. számú MEKH határozat az ALTEO Energiakereskedő Zrt. villamosenergia-kereskedelmi üzletszabályzata 5. számú módosításának jóváhagyásáról – 2021. december 21.

Az ALTEO Energiakereskedő Zrt. villamosenergia-kereskedelmi üzletszabályzatának 2021. szeptemberében tervezett módosításai - véleményezésre

Az energiaszolgáltatás modernizációjában jelentős változások vannak folyamatban, melyek lehetővé teszik, hogy az ügyfelek aktív és tudatos szereplőjévé váljanak az energiafelhasználásnak. Az eddigi egyirányú mérés és éves elszámolás elvét folyamatosan felváltja a kétirányú mérés, a telekommunikációra épülő okoseszköz és okosmérés használata. Az okosmérők részét képezhetik az okosotthonoknak, ahol lehetőség nyílik a mérők és egyéb elektronikai berendezések, biztonságtechnikai eszközök intelligens összekapcsolására. Ezáltal könnyen áttekinthetővé és felügyelhetővé válik a lakás energetikai rendszere.

Az okosmérő olyan fogyasztásmérő-berendezés, amely képes a villamosenergia-fogyasztás és a villamosenergia-hálózatba táplált villamos energia mennyiségét mérni, a mérési adatokat tárolni, valamint elektronikus távkommunikáció útján a mért adatokat továbbítani és távoli utasításokat fogadni tájékoztatás, vezérlés, figyelemmel kísérés és ellenőrzés céljából.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírásai alapján az elosztó köteles okosmérőt felszerelni a kisfeszültségen 3 × 80 Amper és az alatti csatlakozással rendelkező felhasználó részére:

  • ha a felhasználási hely teljesítménye - új felhasználási hely új csatlakozása, vagy a felhasználási hely teljesítménybővítése esetén - eléri vagy meghaladja a 3 × 32 A-t,
  • direkt mérés esetén, ha a felhasználási helyen háztartási méretű kiserőmű kerül csatlakoztatásra a villamosenergia-hálózatra, vagy a háztartási méretű kiserőmű esetében a fogyasztásmérő-berendezés hitelesítési ideje lejár,
  • ha a felhasználási helynek villamos energia fogyasztása az előző éves elszámolási időszakban elérte vagy meghaladta az 5000 kWh/év mennyiséget, és a felhasználási helyen nincs indirekt mérés kialakítva. Ez esetben a jogszabályban meghatározott időütemezés szerint történik az okosmérő felszerelése.

Azon ügyfeleknek, akiknek a felhasználási helye nem tartozik bele a fenti kategóriák egyikébe sem, lehetőségük van külön díj ellenében a területileg illetékes elosztótól okosmérő felszerelését igényelni.

Az okosmérési rendszer esetén az okosmérők által mért fogyasztási, betáplálási adatok automatikusan jutnak el az elosztó adatközpontjába. A rendszerben rögzített adatok pedig akár a mérőn, akár egy (regisztrációt igénylő) internetes felületen is megtekinthetők. A helyszíni leolvasás kivezetése ezen mérők esetében folyamatosan valósul meg.

A jelenleg alkalmazott okos-fogyasztásmérők ügyfél-tájékoztatójáról, teljes körű funkcióiról, a felhasználó és az elosztó általi leolvasás menetéről, az energiafogyasztás figyelemmel kíséréséről, valamint a személyes adatok gyűjtéséről és kezeléséről bővebb információk a területileg illetékes elosztó honlapján olvashatók.

Az ALTEO Energiakereskedő Zrt. biztosítja felhasználói részére a több zónaidős és rugalmas árszabást tartalmazó szerződések megkötésének lehetőségét.

A felhasználók erről részletesebb tájékoztatást ALTEO Energiakereskedő Zrt. ügyfélszolgálatán kérhetnek.

A megnevezett jogszabályok hatályos szövegét, valamint korábbi időállapotát a Nemzeti Jogszabálytár hivatalos adatbázisából az alábbiak szerint érheti el. A www.njt.hu oldalon írja be a keresett jogszabály évszámát, sorszámát és típusát, majd nyomja meg a Keresés gombot. A találat melletti naptár ikonra klikkelve zöld színnel jelzett dátumra kattintva megtalálható a hatályos állapot, a pirossal jelzett, tetszőleges dátumra kattintással az adott jogszabály korábbi időállapotát is megtekintheti.

Törvények

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról

2008. évi LXX. törvény a villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről

1991. évi XLV. törvény a mérésügyről

2011. évi. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról

Kormányrendeletek:

273/2007. (X.19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

389/2007. (XII.23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról

382/2007. (XII.23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

127/1991. (X.9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról

280/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Egyéb rendeletek:

7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól

10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól

15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről

11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól

43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról6/2001. (III.19.) GM rendelet a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről

61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről

Uniós szabályozás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

A Bizottság (EU) 2017/2196 rendelete (2017. november 24.) a villamosenergia-vészhelyzet kezelésére és a rendszer működésének helyreállítására irányuló üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról.

Ipari Energiafogyasztók Fóruma

Cím: 1097 Budapest, Illatos út.11/a.

E-mai: office@ief.hu

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége

Cím: 1121 Budapest, Oltvány köz 6.

E-mail: losz@losz.hu

Magyar Energiafogyasztók Szövetsége

Cím: 1091 Budapest, Üllői út 25.

E-mail: mesz.iroda@freemail.hu

Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége

Cím: 1074 Budapest, Szövetség utca 9. A épület, FSZT. 1. ajtó

E-mail: nyosz@enternet.hu

Magyar Önkormányzatok Szövetsége

Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

E-mail: mosz@godollo.hu

Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége

Cím: 1116 Budapest, Barázda u.42.

E-mail: info@tavho.org

Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége

Cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 59-61.

E-mail: fotitkarhelyettes@mosz.agrar.hu

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

Cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 44.

E-mail: toosz@toosz.hu

Vezetékes Energia Vevők Szövetsége

Cím: 6701 Szeged, Pf. 950.

Az állandó ügyfélszolgálati iroda elérhetősége:

  • Cím: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12.
  • Tel: +36-1/236 8054
  • Fax: +36-1/236 8051
  • E-mail: energia@alteo.hu

Az állandó ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási ideje:

  • Hétfő: 9:00 órától 20:00 óráig
  • Keddtől péntekig: 9:00 órától 17:00 óráig

Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók jogai

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók az egyetemes szolgáltatással kapcsolatos jogaikról, különösen a kereskedőváltás, a szerződésfelmondás és a kikapcsolás szabályairól, a fizetési feltételekről és módokról az ALTEO Energiakereskedő Zrt. mindenkor hatályos villamosenergia-kereskedelmi üzletszabályzatának III. részében olvashatnak bővebben, továbbá az ügyfélszolgálaton keresztül kérhetnek ennek vonatkozásában további tájékoztatást.

Összehasonlító eszköz

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a piac egészére kiterjedő, a villamosenergia-kereskedők ajánlatait független, egyértelmű és objektív módon összehasonlító eszközt működtet az engedélyesek adatszolgáltatása alapján.

Az összehasonlító eszköz a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján érhető el: https://eka.mekh.hu/calculator

Az ALTEO Energiakereskedő Zrt. villamosenergia-kereskedelmi üzletszabályzatának 4. számú módosítása – 2021. június 2.

H 1369 /2021. számú MEKH határozat az ALTEO Energiakereskedő Zrt. villamosenergia-kereskedelmi üzletszabályzata 4. számú módosításának jóváhagyásáról

Az ALTEO Energiakereskedő Zrt. villamosenergia-kereskedelmi üzletszabályzatának 2021-ben tervezett módosításai - véleményezésre

Az ALTEO Energiakereskedő Zrt. villamosenergia-kereskedelmi üzletszabályzatának 3. számú módosítása – 2020. február 10.

MEKH határozat az ALTEO Energiakereskedő Zrt. villamosenergia-kereskedelmi üzletszabályzata módosításának jóváhagyásáról – 2020. február 10.

Az ALTEO Energiakereskedő Zrt. villamosenergia-kereskedelmi üzletszabályzatának 2019. novemberében tervezett módosításai – véleményezésre

Az ALTEO Energiakereskedő Zrt. villamosenergia-kereskedelmi üzletszabályzata – 2019. április 25.

H 1066/2019. számú MEKH határozat az ALTEO Energiakereskedő Zrt. üzletszabályzata 2. számú módosításának jóváhagyásáról

Az ALTEO Energiakereskedő Zrt. villamosenergia-kereskedelmi üzletszabályzatának 2019. februárjában tervezett módosításai - véleményezésre

Üzletszabályzat tervezet

Melléklet I.

Melléklet II.

Melléklet III.

Melléklet IV.

Melléklet V.

Melléklet VI.

Melléklet VII.

Az ALTEO Energiakereskedő Zrt. villamosenergia-kereskedelmi üzletszabályzatának 2018. júliusában tervezett módosításai - véleményezésre

Üzletszabályzat tervezet

Melléklet I.

Melléklet II.

Melléklet III.

Melléklet IV.

Melléklet V.

Melléklet VI.

Melléklet VII.

Az ALTEO Energiakereskedő Zrt. villamosenergia-kereskedelmi üzletszabályzata - 2018. szeptember 12.

ALTEO Energiakereskedő Zrt. villamosenergia-kereskedelmi üzletszabályzata

Melléklet I.

Melléklet II.

Melléklet III.

Melléklet IV.

Melléklet V.

Melléklet VI.

Melléklet VII.

ALTEO Energiakereskedő Zrt. villamosenergia-kereskedelmi üzletszabályzata – 2017. december 1.

ALTEO Energiakereskedő Zrt. villamosenergia-kereskedelmi üzletszabályzata

Melléklet I.

Melléklet II.

Melléklet III.

Melléklet IV.

Melléklet V.

Melléklet VI.

Az ALTEO Nyrt. üzletszabályzata - 2017. szeptember 1-jétől

Az ALTEO Nyrt. villamosenergia-kereskedelmi üzletszabályzata mellékletekkel

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal üzletszabályzat módosítást jóváhagyó határozata

ALTEO Szolgáltatóváltás felmérés

Az ALTEO Nyrt. üzletszabályzata

Üzletszabályzat

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozata

Az ALTEO Energiakereskedő Zrt. villamosenergia-kereskedelmi működési engedélykérelméhez tartozó üzletszabályzatának és mellékleteinek tervezete

Üzletszabályzat tervezet

Melléklet I.

Melléklet II.

Melléklet III.

Melléklet IV.

Melléklet V.

Melléklet VI.

ALTEO Nyrt. “6+6 nyeremény” játék nyertesei – 2014.04.30.

ALTEO Nyrt. “6+6 nyeremény” részvételi és játékszabályzata – 2014.04.03.

Az ALTEO Nyrt. üzletszabályzata 2011. július 31.


Energiában gondolkodunk.

FacebookTwitterLinkedIn