Compliance menedzsment rendszer (Compliance Management System – CMS)

Az ALTEO Group 2015-ben indította el a compliance programját és alakította ki a Compliance menedzser funkciót. 2016 januárjában kiadta Etikai Kódexét és elfogadta a Compliance Szabályzatát. Mindkét dokumentumot évente vizsgáljuk felül. Szintén 2016-ban alapítottuk meg a Compliance Bizottságot. A vállalat csoport dinamikus fejlődése eredményeként 2022. januárjában kialakította az Etika, Compliance és Kontroll szervezetét.

A Társaság szabályozási rendjének kialakításakor az átlátható működés biztosítása volt a cél. Ehhez igazodva határoztuk meg üzleti tevékenységünk kereteit, dokumentáljuk a folyamatainkat, rögzítettük az üzleti területek együttműködésének feltételeit, világosan definiálva a feladatokat és a hozzájuk kapcsolódó felelősségeket.

Compliance Menedzsment Rendszer a teljes cégcsoportra vonatkoztatott vállalati működést a jogszabályoknak, belső szabályoknak és a vállalatcsoport Etikai Kódexének való megfelelést hivatott biztosítani.

A Compliance Menedzsment Rendszer alapvetően a működést támogató, megelőző és kontroll funkció keretében biztosítja a károk és a visszaélések megelőzését, a kockázatok minimalizálását a vállalati működés teljes területén.

Üzleti etika – Business ethics

Közös felelősségünk és érdekünk, hogy megőrizzük értékeinket és etikus működésünk alapjait.

Ifj. Chikán AttilaAz ALTEO Csoportnál mindig jobbra törekszünk. Gondolkodó és jövőbe tekintő szervezetként hiszünk abban, hogy értékeinkkel összhangban működve, hitelességünkre és partnereink bizalmára építve tudunk hosszú távon is sikeresek lenni. Elkötelezettek vagyunk a feddhetetlen, felelős működés, valamint a magunkkal szemben támasztott magas etikai követelmények maradéktalan betartása mellett. Etikai Kódexünkkel ezt az elköteleződésünket szeretnénk megerősíteni munkavállalóink és üzleti partnereink felé.

Biztonság – Security

Társaság az adatok és információk védelme érdekében az üzleti elvárások, a vonatkozó jogszabályok és szakmai ajánlások figyelembevételével meghatározta az információ- és kiberbiztonsági követelményeit. Üzleti partnereinktől elvárjuk, hogy elfogadják és betartsák az információbiztonságra vonatkozó belső előírásainkat.

Üzleti kapcsolataink során törekszünk minden intézkedést megtenni annak érdekében, hogy adatainkat és üzleti információinkat az iparági elvárásoknak megfelelően védjük.

A Társaság az adatok, információk, informatikai rendszerek és a telephelyek védelmének biztosítása érdekében folyamatosan védi és fejleszti rendszereit.

A Társaság minden évben az ágazati jogszabályoknak megfelelően tanúsítvánnyal igazolja a számlázási rendszerének zártságát.

A számlázási rendszer zártságára vonatkozó informatikai és információbiztonsági követelmények kiterjednek az elektronikus információs rendszer biztonsági osztályához rendelt: adminisztratív, fizikai és logikai védelmi követelményeire.

A Társaság a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet –GDPR) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján kidolgozta a belső adatvédelmi eljárását.

A Társaság kizárólag az adatvédelmi szabályoknak megfelelően, célhoz kötötten, megfelelő jogalappal kezel személyes adatokat. A munkavállalók adatvédelmi tudatosságát oktatás keretében folyamatosan növeli és rendszeres tájékoztatást nyújt a fennálló és az új adatkezelésekről egyaránt.

A Társaság adatvédelemmel foglalkozó szervezete folyamatos támogatást és tanácsadást nyújt a vállalat GDPR-nak megfelelő adatkezelése érdekében.

Az ALTEO Csoport a létesítményei infrastruktúrája védelmének érdekében fizikai biztonsági rendszert üzemeltet. Biztonsági kategóriákat alakítottunk ki és minden meglévő és újonnan bekerülő telephely esetében, a telephelyi adottságoknak megfelelően, valamely biztonsági kategóriába besoroljuk és kialakítjuk az ahhoz szükséges fizikai biztonsági rendszert.

Compliance kockázatkezelés – Compliance risks

A Társaság a compliance jellegű kockázatok kiszűrése, felmérése, kezelése, megelőzése érdekében compliance kockázatkezelést végez.

Az ALTEO Csoport célja, hogy az üzleti tevékenysége során a megfelelő döntéseket hozza meg és tisztában legyen a felmerülhető kockázatokkal, annak kezelésére, megelőzésére tervet dolgozzon ki és biztosítsa a jogszabályoknak megfelelő működést.

A compliance kockázatkezelés során a szervezet rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet:

 • kockázatkezelési, ellenőrzési, irányítási eljárásainak hatékonyságát,
 • a jogszabályoknak, a belső szabályzatoknak való megfelelést.

A vállalatcsoport minden vezetőjének és munkavállalójának be kell tartania a Compliance Szabályzatban foglaltakat, amit rendszeresen ellenőrzünk. Az ellenőrzés során minden vezetőnek rendelkezésre kell bocsátani az összes adatot, információt és dokumentumot a magánszférára és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok adta kereteken belül.

A vizsgálatok során feltárt kockázatokat a megszüntetésük, illetve mérséklésük érdekében javasolt intézkedésekkel együtt rögzítjük, a feltárt problémák kezelését pedig rendszeresen visszamérjük, éves szinten kielemezzük. Utóbbiból összefoglaló jelentést készítünk a Compliance Bizottságnak, valamint a Felügyelő Bizottságnak. Az éves compliance jelentést 2017 óta a Fenntarthatósági, majd az Integrált jelentésekben publikáljuk, amelyek ide kattintva elérhetők. Az esetlegesen előforduló visszaéléseket megelőzendő és a tudatosságot fejlesztendő, rendszeresen tartunk célzott oktatásokat.


A Társaság vezető munkavállalói minden évben értékelik a vállalat compliance kockázatait a beszerzés, a számvitel, a humánerőforrás, a nyilvánosság és vállalatvezetés vonatkozásában. A felmért esetleges kockázatok megszüntetésére belső ellenőrzési tervet és belső kommunikációt dolgozunk ki.

Korrupció ellenes program – Anti-corruption program

Határozottan elutasítjuk a korrupció és a vesztegetés minden formáját, amelyek a kormányzati kapcsolatok, beszállítóink és üzleti partnereink vonatkozásában különösen súlyos etikai vétségnek minősülnek. Minden vesztegetéssel és korrupcióval kapcsolatos esetnél zéró toleranciát alkalmazunk.

Nem lépünk üzleti kapcsolatba olyan beszállítóval, aki nem felel meg a vállalat által támasztott előminősítési követelményeknek. Üzleti partnereinktől elvárjuk, hogy megismerjék, elfogadják és betartsák az Etikai Kódexünket.

A korrupció, csalás bejelentésére „forró drótot” (whistleblowing) üzemeltetünk, de a bejelentés megtehető e-mail-ben és telefonon keresztül is. A bejelentők számára biztosítjuk az anonimitás lehetőségét is.

Korrupció vagy csalás gyanúját minden esetben a belső eljárásrendünknek megfelelően kivizsgáljuk. Az ALTEO Csoport határozottan kiáll amellett, hogy a korrupció vagy csalás gyanújára vonatkozó bejelentést tevőket semmilyen megtorlás vagy hátrány nem érheti, még akkor sem, ha jóhiszemű bejelentésüket követően nem derül fény törvénytelenségre vagy szabályszegésre.


Korrupciós nyilatkozat
 

Visszaélések bejelentése (whistleblowing)


Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2019/1937 Irányelve alapján az ALTEO Nyrt. biztosítja a belső és külső bejelentési rendszert.

 ALTEO munkavállaló a bejelentéssel fordulhat

 • közvetlenül a vezetőjéhez,
 • az Etika, Compliance és Kontroll igazgatóhoz,
ALTEO munkavállaló és az üzleti partner bejelentést tehet
 • postai levélben a 1033 Budapest, Kórház utca 6-12. címen,
 • telefonon az ALTEO Csoport etikai vonalán +36 1 236-8055 (munkaidőben hétfőn és szerdán délután 14:00-17:00 között),
 • e-mailben az etika@alteo.hu címre,
 • a honlapon keresztül – bejelentő rendszeren
 • az Etika, Compliance és Kontroll Szervezethez compliance@alteo.hu e-mail címen.

A bejelentések akár névtelenül is tehetők az internetes bejelentő rendszeren, e-mailen keresztül, amely az év 365 napján, heti 7 napon és napi 24 órán keresztül elérhető. Amennyiben a vizsgálat megkezdődött, de két hónapon belül nem fejeződött be, a bejelentő és a bejelentett e-mailben értesítést kap a vizsgálat lezárásának várható idejéről.

A bejelentést tevőket semmilyen megtorlás vagy hátrány nem érheti, még akkor sem, ha jóhiszemű bejelentésüket követően nem derül fény törvénytelenségre vagy szabályszegésre.  Please prove you are human by selecting the plane.
  Energiában gondolkodunk.

  FacebookTwitterLinkedIn