Az ALTEO NYRT. vállalatirányítása:

A Közgyűlés

Az ALTEO Nyrt. legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik döntést hozni a Társaság vezetésével és működésével kapcsolatban, úgymint – az igazgatóság hatáskörébe tartozó alapszabály módosítás és a jogszabályban meghatározott kivétellel -az alapszabály módosításáról, a működési forma megváltoztatásáról, a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnéséről, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztásáról, a Társaság éves jelentéseinek, beszámolóinak jóváhagyásáról. Az Igazgatóság a Közgyűlést legalább évente egyszer összehívja.

Igazgatóság

A Társaság legfőbb döntéshozó szerve az Igazgatóság, amelynek négy tagja van. Az Igazgatóság tagjai a Társaság törvényes képviselői. Az Igazgatóság összehangolja és irányítja az ALTEO Csoport gazdálkodását, iránymutatást ad, illetve meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját. Az Igazgatóság legalább három, természetes személy tagból áll; az Igazgatóság elnökét maga választja, tagjai közül. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés határozott időtartamra választja meg.

Felügyelőbizottság

Az ALTEO Csoport munkáját a Felügyelőbizottság (FB) ellenőrzi. Az új FB tagok megbízatása szól 2028. április 3-ig, Sütő Attila megbízatása 2025. április 30. napjáig.

Az Audit Bizottság segíti a Felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, az állandó könyvvizsgáló kiválasztásában, és az állandó könyvvizsgálóval való együttműködésben.

Az operatív vezetésért az Executive Board (Felső vezetés) felel, amelynek nyolc tagja van: Az Executive Board felelőssége az ALTEO Group operatív vezetése a stratégia megvalósítása mentén, a költséghatékony működtetés, minőségi szolgáltatás nyújtása, egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése és a környezet megóvása, a hatályos jogszabályi előírások betartása mellett.

Jogszabály előírása alapján, Társaságunknál kötelező könyvvizsgáló választása. A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a Számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, annak megállapításáról, hogy a Társaság a Számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel a jogszabályoknak, továbbá, hogy megbízható és valós képet ad a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.


Energiában gondolkodunk.

FacebookTwitterLinkedIn