+36 1/236-8051
Központi Titkárság: +36 1/236-8050 - Energia kiskereskedelmi ügyfélszolgálat: +36 1/236-8054
Titkárság: info@alteo.hu - Ügyfélszolgálat: energia@alteo.hu

Fogalomtár

Átviteli hálózat

A vezetékrendszer, amely a villamos energia átvitelére szolgál.

Csatlakozási pont

A felhasználói berendezés és a villamosmű, illetve vezeték tulajdoni határa.

Egyforrású ellátás

A fogyasztó villamosenergia-beszerzésre egy piaci szereplővel köt ellátási szerződést.

Ellátás alapú szerződés

Kereskedelmi szerződés, amelyben meghatározott időszakra és rögzített pénzügyi feltételek mellett az eladó vállalja a vevő betáplálási igényeinek megfelelő villamosenergia-mennyiség biztosítását.

Elosztó hálózat

A villamos energia végfelhasználói pontra történő eljuttatásához és elosztáshoz használt vezetékrendszer.

Elszámolási mérési időintervallum

A hálózatba történő betáplálás és az onnan történő vételezés 15 perces elszámolási időegysége.

Elszámolási pont

A csatlakozási ponthoz egyértelműen hozzárendelt menetrend elszámolására szolgáló mérési pont, amely a mérlegkör-tag egyértelmű beazonosítására szolgál annak mérlegkör felelősével és Hálózati Engedélyessel fennálló viszonyában.

Felhasználási hely


A felhasználó által, a csatlakozási pontokon keresztül felhasznált villamos energia felhasználási területe.

Felhasználó

A villamos energiát hálózaton keresztül vételező személy.

Hálózati csatlakozási szerződés

A területileg illetékes Hálózati Engedélyessel megkötött szerződés, amely a csatlakozási ponton rendelkezésre álló teljesítmény feltételeinek folytonos biztosítására szolgál.

Hálózathasználati szerződés

A területileg illetékes Hálózati Engedélyessel megkötött szerződés, amely a csatlakozási ponton üzemelő fogyasztásmérő kialakítására, üzemeltetésére, valamint a kereskedőtől vásárol villamos energia vételezésének folyamatos biztosítására vonatkozik. A Hálózathasználati szerződés foglalja magában a mérőberendezések leolvasásának és az adatok továbbításának feltételeit is. A Mérlegkör felelős számára a hálózati engedélyes és a rendszerirányító juttatja el az elszámoláshoz szükséges mérési adatokat.

Havi elszámolási időszak


A szolgáltató által alkalmazott időszak, amelyre vonatkozólag a pénzügyi elszámolás történik (tárgyhó első napja 00:00 órától tárgyhó utolsó napja 24:00 óráig).

Kiegyenlítő energia

A mérlegkör menetrendi eltérését kiegyenlítő szabályozási energia, amely lehet pozitív és negatív irányú az mérlegköri alul- vagy felülvételezéstől függően.

Kiegyenlítő energia egységára

Az átviteli rendszerirányító által az elszámolási intervallumra meghatározott kiegyenlítő energia egységára Ft-ban, mérlegkörre vonatkoztatva.

Kiegyenlítő energia elszámolási időszak

A átviteli rendszerirányító által alkalmazott időszak, amelyre vonatkozólag a mérlegkörökkel pénzügyi elszámolás történik (tárgyhó első napja 00:00 órától tárgyhó utolsó napja 24:00 óráig).

Kisfeszültségű hálózat

Az 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségű hálózat.

Középfeszültségű hálózat

Az 1 kV-nál nagyobb és legfeljebb 35 kV névleges feszültségű hálózat.

Lakossági fogyasztó

Az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező, lakás céljára használt lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol villamos energiát a villamos energia vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt villamos energiával nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

Menetrend alapú szerződés

Olyan villamos energia adás-vételi szerződés, amely elszámolási intervallumra bontva rögzíti a vételezés mértékét.

Mennyiségi eltérés (profilos fogyasztóknál)

A mértékadó éves fogyasztás és a ténylegesen az elszámolási időszakra mért fogyasztási mennyiség különbsége. A mennyiségi eltérés értéke alulfogyasztás esetén negatív, túl fogyasztás esetén pozitív előjelű.

Mérlegkör

A megtermelt és elfogyasztott villamos energia kiegyenlítésre és elszámolására létrehozott szerveződés.

Mérlegkör kiegyenlítő energiája

A teljes mérlegkör visszaigazolt menetrendje és az elszámolt mérési eredmények között a rendszerirányító által meghatározott energia mennyiség.

Mérlegkör-szerződés

A mérlegkör-felelős és a rendszerirányító között megkötött szerződés, amely a kiegyenlítő energia elszámolás és a menetrend bejelentés alapjául szolgál.

Mérlegkör-tag

A mérlegkör tagjának a mérlegkörhöz való tartozásáról megállapodást kell kötnie a mérlegkör-felelőssel.

Mérlegkör-tagsági szerződés


A mérlegkör-felelős és egy piaci szereplő között megkötött szerződés, amely a kiegyenlítő energia elszámolás és a menetrend bejelentés alapjául szolgál.

Piaci szereplő

Piaci szereplőnek számít a feljogosított fogyasztó, termelő, villamosenergia-kereskedő, közüzemi nagykereskedő, közüzemi szolgáltató, az elosztó hálózati engedélyes, a kiserőmű és a rendszerirányító bármelyike.

Profil elszámolású fogyasztó

A 3×80 Amper vagy annál kisebb névleges csatlakozási teljesítménnyel rendelkező, kisfeszültségű hálózatról vételező, távlehívható és terhelési görbe rögzítésére alkalmas fogyasztásmérőkészülékkel nem rendelkező feljogosított fogyasztó.

Profiltípus

Adott időintervallumra és 1000 kWh-s éves fogyasztásra vonatkoztatott statisztikailag meghatározott fogyasztói teljesítmény típusgörbe.

Rendszerhasználati díj

Hatóságilag meghatározott és országosan egységes díjtétel, amelyre a hálózat üzemeltetéséért a területileg illetékes Hálózati Engedélyes jogosult.

Szervezett villamosenergia-piac

A szabványosított energiakereskedelmi ügyletek lebonyolítására szolgáló kereskedési rendszer, amelyet a szervezett villamosenergia-piaci engedélyes üzemeltet.

Teljes ellátás alapú szerződés

Olyan ellátás alapú szerződés, amely nem teszi lehetővé a vevő számára, hogy az ellátás alapú szerződésén kívül további menetrend alapú szerződéseket is kössön ellátásának biztosításra.

Termelői engedélyes

Villamos energia termelői- vagy kiserőműi engedéllyel rendelkező piaci szereplő.

Üzletszabályzat

A MEKH által jóváhagyott szabályzat, amely az engedélyes általános szerződési feltételeit tartalmazza.

Vételezés

Meghatározott csatlakozási ponton a villamosenergia-hálózatból kifelé irányuló vételezés.