1Átviteli hálózat
A vezetékrendszer, amely a villamos energia átvitelére szolgál.
2Csatlakozási pont
A felhasználói berendezés és a villamosmű, illetve vezeték tulajdoni határa.
3Egyforrású ellátás
A fogyasztó villamosenergia-beszerzésre egy piaci szereplővel köt ellátási szerződést.
4Ellátás alapú szerződés
Kereskedelmi szerződés, amelyben meghatározott időszakra és rögzített pénzügyi feltételek mellett az eladó vállalja a vevő betáplálási igényeinek megfelelő villamosenergia-mennyiség biztosítását.
5Elosztó hálózat
A villamos energia végfelhasználói pontra történő eljuttatásához és elosztáshoz használt vezetékrendszer.
6Elszámolási mérési időintervallum
A hálózatba történő betáplálás és az onnan történő vételezés 15 perces elszámolási időegysége.
7Elszámolási pont
A csatlakozási ponthoz egyértelműen hozzárendelt menetrend elszámolására szolgáló mérési pont, amely a mérlegkör-tag egyértelmű beazonosítására szolgál annak mérlegkör felelősével és Hálózati Engedélyessel fennálló viszonyában.
8Felhasználási hely
A felhasználó által, a csatlakozási pontokon keresztül felhasznált villamos energia felhasználási területe.
9Felhasználó
A villamos energiát hálózaton keresztül vételező személy.
10Hálózati csatlakozási szerződés
A területileg illetékes Hálózati Engedélyessel megkötött szerződés, amely a csatlakozási ponton rendelkezésre álló teljesítmény feltételeinek folytonos biztosítására szolgál.
11Hálózathasználati szerződés
A területileg illetékes Hálózati Engedélyessel megkötött szerződés, amely a csatlakozási ponton üzemelő fogyasztásmérő kialakítására, üzemeltetésére, valamint a kereskedőtől vásárol villamos energia vételezésének folyamatos biztosítására vonatkozik. A Hálózathasználati szerződés foglalja magában a mérőberendezések leolvasásának és az adatok továbbításának feltételeit is. A Mérlegkör felelős számára a hálózati engedélyes és a rendszerirányító juttatja el az elszámoláshoz szükséges mérési adatokat.
12Havi elszámolási időszak
A szolgáltató által alkalmazott időszak, amelyre vonatkozólag a pénzügyi elszámolás történik (tárgyhó első napja 00:00 órától tárgyhó utolsó napja 24:00 óráig).
13Kiegyenlítő energia
A mérlegkör menetrendi eltérését kiegyenlítő szabályozási energia, amely lehet pozitív és negatív irányú az mérlegköri alul- vagy felülvételezéstől függően.
14Kiegyenlítő energia egységára
Az átviteli rendszerirányító által az elszámolási intervallumra meghatározott kiegyenlítő energia egységára Ft-ban, mérlegkörre vonatkoztatva.
15Kiegyenlítő energia elszámolási időszak
A átviteli rendszerirányító által alkalmazott időszak, amelyre vonatkozólag a mérlegkörökkel pénzügyi elszámolás történik (tárgyhó első napja 00:00 órától tárgyhó utolsó napja 24:00 óráig).
16Kisfeszültségű hálózat
Az 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségű hálózat.
17Középfeszültségű hálózat
Az 1 kV-nál nagyobb és legfeljebb 35 kV névleges feszültségű hálózat.
18Lakossági fogyasztó
Az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező, lakás céljára használt lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol villamos energiát a villamos energia vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt villamos energiával nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.
1Menetrend alapú szerződés
Olyan villamos energia adás-vételi szerződés, amely elszámolási intervallumra bontva rögzíti a vételezés mértékét.
2Mennyiségi eltérés (profilos fogyasztóknál)
A mértékadó éves fogyasztás és a ténylegesen az elszámolási időszakra mért fogyasztási mennyiség különbsége. A mennyiségi eltérés értéke alulfogyasztás esetén negatív, túl fogyasztás esetén pozitív előjelű.
3Mérlegkör
A megtermelt és elfogyasztott villamos energia kiegyenlítésre és elszámolására létrehozott szerveződés.
4Mérlegkör kiegyenlítő energiája
A teljes mérlegkör visszaigazolt menetrendje és az elszámolt mérési eredmények között a rendszerirányító által meghatározott energia mennyiség.
5Mérlegkör-szerződés
A mérlegkör-felelős és a rendszerirányító között megkötött szerződés, amely a kiegyenlítő energia elszámolás és a menetrend bejelentés alapjául szolgál.
6Mérlegkör-tag
A mérlegkör tagjának a mérlegkörhöz való tartozásáról megállapodást kell kötnie a mérlegkör-felelőssel.
7Mérlegkör-tagsági szerződés
A mérlegkör-felelős és egy piaci szereplő között megkötött szerződés, amely a kiegyenlítő energia elszámolás és a menetrend bejelentés alapjául szolgál.
8Piaci szereplő
Piaci szereplőnek számít a feljogosított fogyasztó, termelő, villamosenergia-kereskedő, közüzemi nagykereskedő, közüzemi szolgáltató, az elosztó hálózati engedélyes, a kiserőmű és a rendszerirányító bármelyike.
9Profil elszámolású fogyasztó
A 3×80 Amper vagy annál kisebb névleges csatlakozási teljesítménnyel rendelkező, kisfeszültségű hálózatról vételező, távlehívható és terhelési görbe rögzítésére alkalmas fogyasztásmérőkészülékkel nem rendelkező feljogosított fogyasztó.
10Profiltípus
Adott időintervallumra és 1000 kWh-s éves fogyasztásra vonatkoztatott statisztikailag meghatározott fogyasztói teljesítmény típusgörbe.
11Rendszerhasználati díj
Hatóságilag meghatározott és országosan egységes díjtétel, amelyre a hálózat üzemeltetéséért a területileg illetékes Hálózati Engedélyes jogosult.
12Szervezett villamosenergia-piac
A szabványosított energiakereskedelmi ügyletek lebonyolítására szolgáló kereskedési rendszer, amelyet a szervezett villamosenergia-piaci engedélyes üzemeltet.
13Teljes ellátás alapú szerződés
Olyan ellátás alapú szerződés, amely nem teszi lehetővé a vevő számára, hogy az ellátás alapú szerződésén kívül további menetrend alapú szerződéseket is kössön ellátásának biztosításra.
14Termelői engedélyes
Villamos energia termelői- vagy kiserőműi engedéllyel rendelkező piaci szereplő.
15Üzletszabályzat
A MEKH által jóváhagyott szabályzat, amely az engedélyes általános szerződési feltételeit tartalmazza.
16Vételezés
Meghatározott csatlakozási ponton a villamosenergia-hálózatból kifelé irányuló vételezés.

Energiában gondolkodunk.

FacebookTwitterLinkedIn