Adatkezelési tájékoztató hírlevélhez

 

1. A tájékoztató célja

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse az ALTEO Nyilvánosan Működő Részvénytársasághoz (székhely: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12. ; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045985; a továbbiakban „Társaság” vagy „Adatkezelő”) tartozó a www.alteo.hu domain név alatt elérhető weboldalhoz (a továbbiakban: Weboldal) kapcsolódó befektetői hírlevél (a továbbiakban: Hírlevél) küldése keretében végzett adatkezelésre vonatkozó adatvédelmi és -kezelési elveket, valamint a Társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet magára nézve kötelező erejűnek tekint.

A Társaság jelen tájékoztatóval tesz eleget az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, továbbiakban „GDPR”) és a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”) 20.§-a szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettségének.

2. Adatkezelés célja

2.1. A Hírlevél célja, hogy az arra történő feliratkozás esetén a feliratkozó információt kapjon az Adatkezelővel, mint nyilvános részvénytársasággal, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény V. fejezetében megjelölt tájékoztatási kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó szabályozott információkról. Adatkezelő a Hírlevélben Felhasználónak értesítést küld arról, hogy új befektetői hír került fel a weboldalra.
2.2 Az Adatkezelő az Érintett által rendelkezésére bocsátott, megadott, 7. pont szerinti személyes adatokat a 3.1. pontban írt céltól eltérő célra nem használja fel. A személyes adatok harmadik személynek vagy a bíróság, illetve egyéb hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – kizárólag az erre vonatkozó bírósági, hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett Hozzájárulása alapján lehetséges.

3. Az Adatkezelés jogalapja, a Felhasználók önkéntes hozzájárulása

3.1 A Hírlevélre történő feliratkozás során a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

3.2 A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4. Az Adatkezelés időtartama

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó nem vonja vissza a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, a jelen pontban megjelölt határidő elteltével törlésre kerülnek. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését megszünteti, amennyiben a Felhasználó személyes adatainak törlését az Infotv. 14.§ c) pontja alapján vagy a GDPR 17. cikkben foglaltak szerint kérte.

5. A kezelt személyes adatok köre

A Társaság kizárólag a Felhasználó által megadott személyes adatokat – teljes név és e-mail cím – kezeli.

6. Az Adatkezelés elvei

6.1 Személyes adatot kizárólag a 3. pontban meghatározott célból, a tisztesség és törvényesség követelményének megfelelően lehet rögzíteni és kezelni.

6.2 Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

6.3 Az adatkezelésnek a 3. pontban meghatározottakkal arányban kell állnia.

6.4 A Társaság vállalja, hogy a birtokába jutott és általa kezelt személyes adatokat az Infotv., a GDPR, valamint a jelen tájékoztatóban rögzített adatkezelési irányelvek maximális figyelembe vételével kezeli, azt a jelen tájékoztatóban meghatározott Adatkezelőn kívül a jelen tájékoztatóban meg nem jelölt vagy illetéktelen harmadik személynek nem szolgáltatja ki.

6.5 A Társaság csak kivételes esetben – bírósági, hatósági határozat vagy törvényi rendelkezés alapján – teszi hozzáférhetővé a Felhasználó személyes adatait harmadik személyek számára.

6.6 A Társaság kötelezi magát, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pontban meghatározottaknak megfelelően gondoskodik az adatok integritásáról és bizalmas jellegéről továbbá a GDPR 32. cikkben foglaltak szerint gondoskodik az adatkezelés biztonságáról. Ennek érdekében, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védelmét, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

7. Rendelkezés személyes adatokról

7.1 A Felhasználó a személyes adatainak kezeléséről a Társaságtól bármikor írásban, a Társaság címére megküldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@alteo.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A postai úton levél formájában megküldött tájékoztatás igényt a Társaság csak akkor tekinti hitelesnek, ha abból az érintett Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatási igény esetén a megkeresés csak akkor tekinthető hitelesnek, ha a regisztráció során használt e-mail címről kerül sor.

7.2 Megkeresés esetén a Társaság a megkeresés kézhezvételétől számított legfeljebb huszonöt (25) napon belül köteles megadni az Érintettnek a szükséges tájékoztatást.

7.3 A tájékoztatás ingyenes. Az érintett tájékoztatása kizárólag az Infotv. 9. § (1) bekezdése szerinti adatkezelési korlátozás, valamint az Infotv. 19. §-ban meghatározott esetekben tagadható meg.
7.4 Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, vagy az Érintett valamely személyes adatának helyesbítését kéri, akkor a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, amennyiben az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Ha az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő huszonöt (25) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

8. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

A Társaság az Adatkezelés során adatfeldolgozót vesz igénybe:

adatfeldolgozó: Schreiter Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
cím: 2473 Vál, Aligvári dűlő 0161/18
adószám: 23435252-1-07

9. Adatkezelési tájékoztató módosítása

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

10. Jogérvényesítési lehetőségek

10.1 A Felhasználó személyes adatának kezelése ellen az Infotv. 21. §-ában és a GDPR 21. cikkében meghatározott esetekben tiltakozhat. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, de legfeljebb tizenöt (15) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja. A tájékoztatás kézhezvételétől vagy annak elmaradása esetén az Érintettnek harminc (30) napon belül van keresetindítási joga az illetékes bíróság előtt.

10.2 A Felhasználó jogai érvényesítése érdekében – a fentieken túl – az Infotv., illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Érintett választása szerint az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

10.3 A Felhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (elérhetőség: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530

10.4 Adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a Társaság munkatársai az info@alteo.hu e-mail címen kereshetők meg.

11. Értelmező rendelkezések

1. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

2. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

3. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. Jelen Szabályzat szóhasználatában Adatkezelő alatt maga az ALTEO értendő.

5. adatgazda (adat tulajdonosa, üzleti felelőse): azért felel, hogy a hozzárendelt (általa felügyelt) adatok betöltsék az értékteremtő folyamatban játszott szerepüket. Továbbá azért, hogy mindez hatékonyan (ráfordítások megtérülésének szem előtt tartása mindenkor, fejlesztések által újabb lehetőségek kiaknázása stb.) és biztonságosan (bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás biztosítása; hatásos és hatékony védelem igénylése/jóváhagyása) történjen. A hozzáférés-kezelés tekintetében feladata és felelőssége az általa tulajdonolt adatok hozzáférési szabályainak megállapítása (pl. Szerepkörök definiálása), valamint a területét érintő jogosultságbéli változások (igénylések, visszavonások stb.) jóváhagyása.

6. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

7. bizalmasság (titkosság): az adatnak az a jellemzője, hogy csak egy előre meghatározott felhasználói kör (jogosultak) részére hozzáférhető, mindenki más számára nem. A titkosság elvesztése a felfedés, mely esetén a bizalmas információ az arra jogosulatlanok számára is ismertté, hozzáférhetővé válik.

8. bűnügyi személyes adat: a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a bűncselekményekre, illetve a kapcsolódó biztonsági intézkedésekre vonatkozó személyes adat.

9. felhasználó: az a személy, vagy szervezet, aki, amely egy, vagy több informatikai rendszert használ feladatai ellátásához.

10. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

11. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

12. információbiztonság (informatikai biztonság): az információs (informatikai) rendszer olyan – az Érintett számára kielégítő mértékű – állapota, amelyben annak védelme az informatikai rendszerben kezelt adatok bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása, valamint a rendszer elemeinek sértetlensége és rendelkezésre állása szempontjából zárt, teljes körű, folytonos és a kockázatokkal arányos.

13. jogosultság: a jogosultság jog az adatkezelésre, információkezelésre, illetve különböző rendszerek, programok, eszközök használatára.

14. különleges személyes adat: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adat, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adat, az egészségügyi adat és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adat.

15. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 

Energiában gondolkodunk.